Over de Stichting (beleidsplan)

Doelstelling

Wij willen zorgen dat het zorgcentrum Ravestein extra hulp krijgt om het leven van de bewoners te veraangenamen. In het bijzonder willen wij ons inzetten voor activiteiten waardoor de bewoners van dit zorgcentrum betrokken blijven bij en zich thuis voelen binnen de gemeenschap van Geldermalsen en omstreken.

Werkwijze

Wij beschikken niet over kapitaal en streven daar ook niet naar. Onze werkwijze is dat wij jaarlijks ter bevordering van het welzijn van de bewoners één of meer bij onze doelstelling passende projecten kiezen die daarna worden uitgevoerd wanneer wij daarvoor de financiële middelen hebben verkregen. De komende drie jaar zal ook zo worden gewerkt.

Wat is er tot nu toe bereikt?

Sinds de oprichting van onze stichting op 23 februari 2004 hebben wij voor de bewoners van zorgcentrum Ravestein veel gerealiseerd. Zoals de aanleg en inrichting van twee belevingstuinen en een beweegtuin, bijdragen aan de jaarlijkse vakantie voor bewoners, de inrichting van een breed opgezette ontmoetingsplaats, aanschaf van rolstoelen, twee-zits-fietsen, een verrijdbaar podium, verlichtingsapparatuur, een personal computer voor de huisomroep, een orgel voor zangbijeenkomsten en kerkdiensten, twee braintrainers, een fietslabyrinth, een tovertafel, vier creativiteitsboxen, acht tablets met elk een koptelefoon, een rolstoelbus, een zorgrobot (Zora), een mobiele keuken, twee Qwiek-up's, een koppelbed en een jeu de boulesbaan.

Financiële middelen      

Onze doelstelling realiseren wij via inkomsten uit activiteiten, (bedrijfs)vrienden die financieel bijdragen, en incidenteel via bedrijven als sponsor, schenkingen en donaties, subsidies van landelijke regionale en lokale instanties.

Bestuur

Volgens de statuten kent het bestuur van de stichting de volgende functies, te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies worden momenteel vervuld door: D. van den Haak (voorzitter), W. Janssen van Doorn (secretaris) en M. Lambregts (penningmeester). De leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

Financiële verantwoording

Het jaarrapport van de stichting bestaat uit het jaarverslag van het bestuur en de jaarrekening. De jaarrekening wordt samengesteld door Stouten & Wijnen Accountants en bestaat uit de balans en de staat van baten en lasten over het betreffende jaar met een toelichting. Het jaarrapport kan binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar ingezien worden. Het rapport over 2020 kunt u onderstaand (door op jaarverslag te klikken) raadplegen.  

Voor meer informatie: lees onder 'Contact'.

Jaarrekening 2022.